ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

ทีมงาน บริษัท THESIS IN TH CO.,LTD. จำกัด รับปรึกษา รับทำ รับแก้ไข งานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ หรืองานวิจัยที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ให้บริการ นิสิต นักศึกษาทุกสถาบันการศึกษา

THESIS IN TH CO.,LTD. คือ บริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือ ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ในเรื่องการทำวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) กอปรกับ ทีมงาน นักวิจัยของเราเคยผ่านงานการเป็นบุคลากรทางการศึกษา ในมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน จึงการันตีถึงคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี

โดยจรรณยาบรรณของบริษัท ที่ให้ไว้ บริษัทไม่สามารถเปิดเผย ข้อมูล เนื้อหา หรือเสียงตอบรับของลูกค้า ที่ผ่านมาได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัท THESIS  IN  TH  จำกัด  ได้ให้คำปรึกษา รับทำ  และรับแก้ไข งานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ให้กับนิสิต นักศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ รัฐประศาสนศาสตร์  รัฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ คุรุศาสตร์ สื่อสารมวลชน ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน  อย่างมากมาย ตลอดจนการเขียน บทความวิจัย  บทความวิชาการ เขียนเอกสารประกอบการเรียน  เขียนตำราเรียนให้กับบุคลากรทางการศึกษา  เหล่านี้เป็นเครื่องการันตรีได้ว่า หากวางใจให้ทีมงานบริษัท THESIS  IN  TH  จำกัดได้ให้คำปรึกษา ดูแลท่านทุกขั้นตอน ของการทำวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ผลงานที่ออกมาจะมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัท THESIS  IN  TH  จำกัด รับรองคุณภาพของงานทุกชิ้น หากผลงานไม่ผ่าน หรือไม่ได้รับการรับรอง พร้อมคืนเงิน 

 


รับจ้างทำวิจัย | ทำไมต้องเลือกเราความสำคัญของการศึกษาความสำคัญของงานวิจัย