ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย รับจ้างทำวิจัย รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย รับจ้างทำสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ thesis รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิจัย ป.โท รับทำวิจัย ป.เอก รับทำวิจัย ราคา รับทำวิจัยth รับทำสารนิพนธ์th รับทำวิทยานิพนธ์th รับทำดุษฎีนิพนธ์th การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำสารนิพนธ์จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำงานวิจัย จ้างทำวิจัยราคา จ้างทำวิจัยราคาประหยัด จ้างทำวิจัยราคาเท่าไหร่ ทำวิจัย ทำสารนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์ ทำปริญญานิพนธ์ รับทำ วิจัย  รับทำ สารนิพนธ์  รับทำ วิทยานิพนธ์  รับทำ ดุษฎีนิพนธ์ ทำผลงาน ทำผลงานปรับระดับ ทำผลงานปรับตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ รับทำวิจัย 5 บท รับทำการบ้าน รับทำรายงาน รับทำis รับทำ IS รับทำบรรณานุกรม รับทำงานประกันคุณภาพภายใน รับทำงานแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์  รับทำแผนปฏิบัติการประจำปี รับทำระบบบริหารคุณภาพPDCA รับทำรายงานการประเมินตนเอง รับทำวิจัย รับทำงานวิจัย รับจ้างทำวิจัย รับทำสารนิพนธ์ รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับจ้างทําวิจัย รับจ้างทำสารนิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำ thesis รับทำสารนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ราคาถูก รับทำดุษฎีนิพนธ์ราคาถูก รับทำวิจัย ป.โท รับทำวิจัย ป.เอก รับทำวิจัย ราคา รับทำวิจัยth รับทำสารนิพนธ์th รับทำวิทยานิพนธ์th รับทำดุษฎีนิพนธ์th การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำสารนิพนธ์จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทำงานวิจัย จ้างทำวิจัยราคา จ้างทำวิจัยราคาประหยัด จ้างทำวิจัยราคาเท่าไหร่ ทำวิจัย ทำสารนิพนธ์ ทำวิทยานิพนธ์ ทำดุษฎีนิพนธ์ ทำปริญญานิพนธ์ รับทำ วิจัย  รับทำ สารนิพนธ์  รับทำ วิทยานิพนธ์  รับทำ ดุษฎีนิพนธ์ ทำผลงาน ทำผลงานปรับระดับ ทำผลงานปรับตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ รับทำวิจัย 5 บท รับทำการบ้าน รับทำรายงาน รับทำis รับทำ IS รับทำบรรณานุกรม รับทำงานประกันคุณภาพภายใน รับทำงานแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์  รับทำแผนปฏิบัติการประจำปี รับทำระบบบริหารคุณภาพPDCA รับทำรายงานการประเมินตนเอง

หนังสือแนะนำ

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้นักวิจัยและบุคลากรสาธารณสุขในทุกสาขาวิชา รวมทั้งนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


หลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์


วิจัยเปลี่ยนชีวิต

 “วิจัย” เป็นกระบวนการที่มนุษย์ใช้เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และใช้เป็นวิธีที่จะเติมเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์หรือทำสิ่งที่คาดหวังไว้ให้เกิดขึ้น งานวิจัยมีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมทุกมิติ ทุกสาขาวิชาการวิชาชีพ การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ระดับเป้าหมายที่กำหนด ในอดีตนักวิจัยใช้วิธีสังเกตและบันทึก รวบรวมหลักฐาน แล้วสรุปผลลัพธ์ที่ได้ ต่อมางานวิจัยมีระเบียบวิธีที่ยึดหลักทางวิทยาศาสตร์และตรรกวิทยา ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่สะท้อนถึง “ภาพจริง” ของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งได้แน่ชัดมากขึ้น ได้ผลเร็วขึ้น หากทำซ้ำ ก็สามารถได้ผลลัพธ์ที่เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงเดิม วิวัฒนาการของการวิจัยจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว สร้างองค์ความรู้ในทุกศาสตร์ ทุกสาขาการคิดต่างเพื่อหา “ความจริง” จากธรรมชาติรอบตัวมนุษย์ ยังคงเป็นเทคนิคสำคัญที่มนุษย์ประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามสู่องค์ความรู้ใหม่มาโดยตลอด


การจัดการทรัพยากรมนุษย์

รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การจัดการทรัพยากรมนุษย์" หรือ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์" ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กร การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงงานสัมพันธ์ และอีกหลากหลายเรื่องราว โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบทบทวนความรู้ที่หลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี


การเขียนวิทยานิพนธ์

หนังสือการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยขั้นตอนการทำ การเขียนวิทยานิพนธ์ และเป็นหนังสือที่จะแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์กาศึกษาค้นค้าอิสระหรือสารนิพนธ์ที่ต้องเผชิญ และที่สำคัญวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์เป็นตัวกำหนดการจบการศึกษารัดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท ปริญญาเอก ตลอดทั้งระดับประกาศนียบัตร (ป.บัณฑิต) สาขาการจัดการและประเมินโครงการ ซึ่งมีนิสิต นักศึกษาจำนวนมากที่ไม่สำเร็จการศึกษาเพราะทำวิทยานิพนธ์ไม่สำเร็จ จากความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์


การบริหารการศึกษาหลักการและทฤษฎี

หนังสือ "การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ เป็นตำราการบริหารการศึกษา มีเนื้อหาครอบคลุมและมีความเป็นสากลทันสมัย ซึ่งได้มีการปรับและปรุงแต่งในส่วนของการแบ่งวรรคตอนของเนื้อหา การเรียบเรียงถ้อยคำและรูปแบบประโยคและลีลาการเขียนให้กระชับ รัดกุมและอ่านเข้าใจง่ายมากขึ้น


การวิจัยดำเนินงาน-Operations-Research

เนื้อหาย่อ การวิจัยดำเนินงาน เป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ ทฤษฎีโครงข่าย และการจำลองแบบระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านบริหารการผลิต อาทิ ปัญหาการจัดวัตถุดิบป้อนเข้าสู่ระบบ ปัญหาด้านการกระจายสินค้าไปยังที่ต่างๆ ปัญหาด้านการเก็บรักษาพัสดุคงคลัง ปัญหาด้านการจัดบริการให้แก่ลูกค้าในระบบแถวคอย เป็นต้น


เคล็ดลับการเขียนรายงายวิจัยและวิทยานิพนธ์

ปัญหาใหญ่ของนักศึกษาปริญญาเอก คือ การคิดหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเมื่อหาหัวข้อได้แล้ว ก็ยังต้องทำการวิจัย ค้นคว้า และเขียนหรือเรียบเรียงเป็นเรื่องราวที่น่าอ่าน โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนนี้ใช้เวลามา บางคนใช้เวลาจนหมดถึง 6 ปี เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่อ่านตำราภาษาอังกฤษน้อย และอีกทั้งในการเรียนบางครั้งอาจารย์ผู้สอนก็ไม่ได้มอบหมายให้ผู้เรียนเขียนรายงานบ่อยเท่าที่ควร จึงทำให้นักศึกษาขาดทักษะการค้นคว้าและทักษะการเขียนเมื่อจะต้องทำวิทยานิพนธ์ในเวลาต่อมา