ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

หนังสือแนะนำ

เคล็ดลับ การเขียนรายงายวิจัยและวิทยานิพนธ์

ปัญหาใหญ่ของนักศึกษาปริญญาเอก คือ การคิดหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเมื่อหาหัวข้อได้แล้ว ก็ยังต้องทำการวิจัย ค้นคว้า และเขียนหรือเรียบเรียงเป็นเรื่องราวที่น่าอ่าน โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนนี้ใช้เวลามา บางคนใช้เวลาจนหมดถึง 6 ปี เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่อ่านตำราภาษาอังกฤษน้อย และอีกทั้งในการเรียนบางครั้งอาจารย์ผู้สอนก็ไม่ได้มอบหมายให้ผู้เรียนเขียนรายงานบ่อยเท่าที่ควร จึงทำให้นักศึกษาขาดทักษะการค้นคว้าและทักษะการเขียนเมื่อจะต้องทำวิทยานิพนธ์ในเวลาต่อมา


การวิจัยดำเนินงาน Operations Research

เนื้อหาย่อ การวิจัยดำเนินงาน เป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ ทฤษฎีโครงข่าย และการจำลองแบบระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านบริหารการผลิต อาทิ ปัญหาการจัดวัตถุดิบป้อนเข้าสู่ระบบ ปัญหาด้านการกระจายสินค้าไปยังที่ต่างๆ ปัญหาด้านการเก็บรักษาพัสดุคงคลัง ปัญหาด้านการจัดบริการให้แก่ลูกค้าในระบบแถวคอย เป็นต้น


การบริหารการศึกษาหลักการและทฤษฎี

หนังสือ "การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ เป็นตำราการบริหารการศึกษา มีเนื้อหาครอบคลุมและมีความเป็นสากลทันสมัย ซึ่งได้มีการปรับและปรุงแต่งในส่วนของการแบ่งวรรคตอนของเนื้อหา การเรียบเรียงถ้อยคำและรูปแบบประโยคและลีลาการเขียนให้กระชับ รัดกุมและอ่านเข้าใจง่ายมากขึ้น


การเขียนวิทยานิพนธ์

หนังสือการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยขั้นตอนการทำ การเขียนวิทยานิพนธ์ และเป็นหนังสือที่จะแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์กาศึกษาค้นค้าอิสระหรือสารนิพนธ์ที่ต้องเผชิญ และที่สำคัญวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์เป็นตัวกำหนดการจบการศึกษารัดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท ปริญญาเอก ตลอดทั้งระดับประกาศนียบัตร (ป.บัณฑิต) สาขาการจัดการและประเมินโครงการ ซึ่งมีนิสิต นักศึกษาจำนวนมากที่ไม่สำเร็จการศึกษาเพราะทำวิทยานิพนธ์ไม่สำเร็จ จากความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์


รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฏีและแนวการศึกษา (ค.ศ.188 87-ค.ศ.1970)

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมทฤษฎีและแนวการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ของต่างประเทศเข้าด้วยกันเป็นระบบเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวม ตลอดจนเข้าใจถึงเนื้อหาสำคัญของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์แต่ละทฤษฎี เปรียบเสมือนเป็นเครื่องช่วยทำให้การเรียนการสอนวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยเป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น