ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

หนังสือแนะนำ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การจัดการทรัพยากรมนุษย์" หรือ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์" ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กร การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงงานสัมพันธ์ และอีกหลากหลายเรื่องราว โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบทบทวนความรู้ที่หลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี


รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฏีและแนวการศึกษา (ค.ศ.188 87-ค.ศ.1970)

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมทฤษฎีและแนวการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ของต่างประเทศเข้าด้วยกันเป็นระบบเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวม ตลอดจนเข้าใจถึงเนื้อหาสำคัญของทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์แต่ละทฤษฎี เปรียบเสมือนเป็นเครื่องช่วยทำให้การเรียนการสอนวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยเป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น


การเขียนวิทยานิพนธ์

หนังสือการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ว่าด้วยขั้นตอนการทำ การเขียนวิทยานิพนธ์ และเป็นหนังสือที่จะแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์กาศึกษาค้นค้าอิสระหรือสารนิพนธ์ที่ต้องเผชิญ และที่สำคัญวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์เป็นตัวกำหนดการจบการศึกษารัดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท ปริญญาเอก ตลอดทั้งระดับประกาศนียบัตร (ป.บัณฑิต) สาขาการจัดการและประเมินโครงการ ซึ่งมีนิสิต นักศึกษาจำนวนมากที่ไม่สำเร็จการศึกษาเพราะทำวิทยานิพนธ์ไม่สำเร็จ จากความสำคัญของการทำวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์


การบริหารการศึกษาหลักการและทฤษฎี

หนังสือ "การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ เป็นตำราการบริหารการศึกษา มีเนื้อหาครอบคลุมและมีความเป็นสากลทันสมัย ซึ่งได้มีการปรับและปรุงแต่งในส่วนของการแบ่งวรรคตอนของเนื้อหา การเรียบเรียงถ้อยคำและรูปแบบประโยคและลีลาการเขียนให้กระชับ รัดกุมและอ่านเข้าใจง่ายมากขึ้น


การวิจัยดำเนินงาน Operations Research

เนื้อหาย่อ การวิจัยดำเนินงาน เป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ ทฤษฎีโครงข่าย และการจำลองแบบระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านบริหารการผลิต อาทิ ปัญหาการจัดวัตถุดิบป้อนเข้าสู่ระบบ ปัญหาด้านการกระจายสินค้าไปยังที่ต่างๆ ปัญหาด้านการเก็บรักษาพัสดุคงคลัง ปัญหาด้านการจัดบริการให้แก่ลูกค้าในระบบแถวคอย เป็นต้น


เคล็ดลับ การเขียนรายงายวิจัยและวิทยานิพนธ์

ปัญหาใหญ่ของนักศึกษาปริญญาเอก คือ การคิดหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเมื่อหาหัวข้อได้แล้ว ก็ยังต้องทำการวิจัย ค้นคว้า และเขียนหรือเรียบเรียงเป็นเรื่องราวที่น่าอ่าน โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนนี้ใช้เวลามา บางคนใช้เวลาจนหมดถึง 6 ปี เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่อ่านตำราภาษาอังกฤษน้อย และอีกทั้งในการเรียนบางครั้งอาจารย์ผู้สอนก็ไม่ได้มอบหมายให้ผู้เรียนเขียนรายงานบ่อยเท่าที่ควร จึงทำให้นักศึกษาขาดทักษะการค้นคว้าและทักษะการเขียนเมื่อจะต้องทำวิทยานิพนธ์ในเวลาต่อมา