ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

การเขียนวิทยานิพนธ์

ดังนั้นการเขียนวิทยานิพนธ์จึงใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมุ่งหวังให้เป็นหนังสือสำหรับนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนวิทยานิพนธ์เกิดความรู้ความเข้าใจทั้งในภาพรวมและส่วนประกอบย่อยของการทำวิทยานิพนธ์ สามารถนำไปใช้ได้จริงต่อการทำวิทยานิพนธ์จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษาและผู้ใฝ่รู้ควบคู่การปฏิบัติการวิจัยได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน