ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

เพื่อทราบถึงหลักการและแนวคิดในการทำวิจัย และสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักระเบียบวิธีวิจัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาสาระตามขั้นตอนกระบวนการทำวิจัย พร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีคำถามท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านฝึกตอบคำถามตามประเด็นสำคัญในแต่ละบท ตลอดจนเป็นแนวทางในการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น