ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

หลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทั่วไป
หลักการพื้นฐานการวิจัยทางกฎหมาย
หัวข้อและการเก็บข้อมูลในทางกฎหมาย,การเขียนข้อเสนอและเค้าโครงงานวิจัยทางกฎหมาย
การเขียนงานการวิจัยทางกฎหมาย
การใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณกับงานวิจัยทางกฎหมาย
รูปแบบการพิมพ์งานวิจัยเพื่อการนำเสนอ
การอ้างอิงบรรณานุกรมและภาคผนวก