ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

การบริหารการศึกษาหลักการและทฤษฎี

หนังสือ "การบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ เป็นตำราการบริหารการศึกษา มีเนื้อหาครอบคลุมและมีความเป็นสากลทันสมัย ซึ่งได้มีการปรับและปรุงแต่งในส่วนของการแบ่งวรรคตอนของเนื้อหา การเรียบเรียงถ้อยคำและรูปแบบประโยคและลีลาการเขียนให้กระชับ รัดกุมและอ่านเข้าใจง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เพิ่มภาพประกอบของแนวคิด หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาลงในภาพประกอบ เพื่อสะดวกในการจดจำและทบทวนสำหรับผู้อ่านและใช้ตำราเล่มนี้ให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประโยชน์มากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในการสอนและการอ่านประกอบการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท เอก ของทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาการบริหารการศึกษา ตลอดทั้งยังสามารถใช้เพื่อการบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์อีกด้วย