ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

การวิจัยดำเนินงาน Operations Research

เนื้อหาย่อ การวิจัยดำเนินงาน เป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ ทฤษฎีโครงข่าย และการจำลองแบบระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาด้านต่างๆ
โดยเฉพาะปัญหาด้านบริหารการผลิต อาทิ ปัญหาการจัดวัตถุดิบป้อนเข้าสู่ระบบ ปัญหาด้านการกระจายสินค้าไปยังที่ต่างๆ ปัญหาด้านการเก็บรักษาพัสดุคงคลัง ปัญหาด้านการจัดบริการให้แก่ลูกค้าในระบบแถวคอย เป็นต้น ปัจจุบันหน่วยงานหลายฝ่ายในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การธุรกิจหรือไม่ก็ตาม อาทิ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิจัยและวางแผน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อฝ่ายพัสดุคงคลัง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการวิจัยดำเนินงานเพื่อช่วยในการจัดการและการตัดสินใจเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตำรา การวิจัยดำเนินงาน เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการวิจัยดำเนินงาน ได้แก่ การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น (linear programming) และการประยุกต์ ตัวแบบการ
ขนส่ง (transportationmodel) ตัวแบบการกำหนดงาน (assignment model) การวางแผนและการควบคุมโครงการโดยใช้ PERT และ CPM ตัวแบบแถวคอย (queuing model) ตัวแบบพัสดุคงคลัง (inventory model) และตัวแบบการจำลองสถานการณ์ (simulation model) โดยเนื้อหาในแต่ละบทอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เน้นที่ความเข้าใจในหลักการ การวิเคราะห์ และการนำไปใช้ในการจัดการและตัดสินใจ อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ด้านการวิจัยดำเนินงาน อันได้แก่ LINDO, QM for Windows และ Excel

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการประยุกต์กับปัญหาทั้งด้านการผลิตและอุตสาหกรรมการผลิต ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในสายวิศวกรรม สายการบริหารการผลิต และสายวิทยาศาสตร์ รวมทั้งใช้เป็นตำราเรียนในวิชาการวิจัยดำเนินงานการวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น วิทยาการจัดการ การวิจัยขั้นดำเนินงาน วิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ฯลฯ