ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

เคล็ดลับ การเขียนรายงายวิจัยและวิทยานิพนธ์

ปัญหาใหญ่ของนักศึกษาปริญญาเอก คือ การคิดหาหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเมื่อหาหัวข้อได้แล้ว ก็ยังต้องทำการวิจัย ค้นคว้า และเขียนหรือเรียบเรียงเป็นเรื่องราวที่น่าอ่าน โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนนี้ใช้เวลามา บางคนใช้เวลาจนหมดถึง 6 ปี เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่อ่านตำราภาษาอังกฤษน้อย และอีกทั้งในการเรียนบางครั้งอาจารย์ผู้สอนก็ไม่ได้มอบหมายให้ผู้เรียนเขียนรายงานบ่อยเท่าที่ควร จึงทำให้นักศึกษาขาดทักษะการค้นคว้าและทักษะการเขียนเมื่อจะต้องทำวิทยานิพนธ์ในเวลาต่อมา การทำวิทยานิพนธ์มี 2 ด้าน ด้านหนึ่งเป็นเนื้อหาสาระ ซึ่งได้จากการทำวิจัยไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ อีกด้านหนึ่งเป็นเทคนิคของการจัดลำดับความคิด รวมทั้งการอ้างอิงว่าจะใช้ระบบอะไร บางครั้งการตรวจสอบความถูกต้องทางเทคนิคก็ใช้เวลานานมาก ดังนั้น ผู้ทำวิทยานิพนธ์จึงต้องเอาใจใส่การเสนอเรื่องทางด้านเทคนิคด้วย แม้ว่างานเหล่านี้จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาช่วย แต่ความรับผิดชอบขั้นสุดท้ายก็ย่อมเป็นของผู้เขียนวิทยานิพนธ์เอง ซึ่งจะต้องมีการเรียนรู้ ในปัจจุบันมีผู้เขียนหนังสือแนะนำวิธีการทำวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยหลายเล่ม ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าหนึ่งในนั้น คือ หนังสือ “เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์” ของอาจารย์สิทธิ์ ธีรสรณ์ ที่ได้นำเสนอเทคนิคที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ อันจะช่วยนักศึกษาและผู้ทำวิจัยได้มาก เพราะในหนังสือนี้มีการยกตัวอย่างมากมาย ทำให้เกิดความชัดเจน เคล็ดลับของการทำวิทยานิพนธ์มีมากมาย ตั้งแต่การใช้วลี การเลือกใช้คำ การลำดับคำ การใช้ตัวอักษรย่อ ไปจนถึงรูปแบบของชื่องานวิจัย