ลูกค้าสัมพันธ์: 08-1144-5656

วิจัย เปลี่ยนชีวิต


       งานวิจัยด้านสุขภาพ เป็นงานวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์ที่มี “มนุษย์” เป็นศูนย์กลางของ โจทย์ปัญหา ที่อยู่รอบตัวมนุษย์และมีผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก ซึ่งรวมถึงเชื้อโรค สสาร พลังงาน เทคโนโลยี อาหาร สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ชุมชน สังคม ประเทศ ภูมิภาค และโลก ล้วนแต่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนงานวิจัยระบบสุขภาพจะเน้นเรื่องการจัดการทรัพยากร คน-เงิน-ของ-ความรู้ ที่มีอยู่ในสังคมหนึ่ง (Six Building Blocks ขององค์การอนามัยโลก) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าที่สุด และสร้างความสมดุลและยั่งยืนในทุกภาคส่วนของระบบสุขภาพ เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคมและภาคการเมืองของประเทศและภูมิภาค